PLACENÉ PORADENSTVÍ

Popis služeb Finance srozumitelně s.r.o.

 

Zpracování finančního plánu

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při modelaci, případně sestaví Klientovi jeho finanční portfolio na základě předaných informací od Klienta.

 

Aktualizace finančního plánu dle potřeby

Klient má právo na osobní schůzky dle potřeby, na kterých je mu prezentován přehled jeho stávajícího portfolia produktů, naspořených finančních prostředků a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Klientem jsou na schůzkách aktualizovány finanční plány Klienta a jeho cashflow. Případné změny promítne Finance srozumitelně s.r.o. do aktuální podoby produktového portfolia Klienta.

 

Správa finančního portfolia a tvorba finanční nezávislosti

Klient je Financemi srozumitelně s.r.o. informován o možnostech a vývoji na finančních trzích, aby docházelo k postupnému zvyšování finanční nezávislosti Klienta.  V případě zájmu i ke zvyšování znalostí a kompetencí Klienta.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Finance srozumitelně s.r.o. zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů

Finance srozumitelně s.r.o. zajišťuje přípravu změnových formulářů a jiné administrativní činnosti související s klientovým produktovým portfoliem. Dále je zajištěno zpracování a zaslání potřebných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň je vedena evidence formou naskenované odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. Klientovi, který dodá skeny výpisů, jsou kontrolovány stavy a aktualizovány.

 

On-line finanční aktuality

Klientovi jsou přes evidovanou e-mailovou adresu zasílány novinky a informace z finančního trhu. Klient je informován o případných ekonomických změnách a novinkách týkajících se finančních produktů. Klient má možnost položit Financím srozumitelně s.r.o. jakýkoliv upřesňující dotaz týkající se těchto finančních produktů.

 

Služba optimalizace domácnosti

Klient má nárok na zprostředkování zvýhodněných služeb souvisejících s chodem domácnosti. Jedná se o služby, které ovlivňují rodinný rozpočet a poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů. Konkrétní výčet služeb je platný dle aktuální nabídky Finance srozumitelně s.r.o.

 

Služba MyPlann

Elektronický šanon na archivaci všech smluv klienta. Zde si může klient sám vkládat skeny smluv a má přehled nejen o smlouvám ale i o všech výročích na jednotlivých smlouvách.

 

Aplikace Finly

Slouží klientům k výpočtu přesného cash flow. Klienti si sami zadávají své příjmy a výdaje a můžou je kdykoliv v aplikaci změnit.

 

Hlášení pojistných událostí

Finance srozumitelně s.r.o. pomáhá Klientovi při hlášení pojistných událostí. Finance srozumitelně s.r.o. informuje Klienta o podkladech, které bude pojišťovna po Klientovi požadovat k řádnému nahlášení pojistné události (např. lékařské zprávy, rodný list, kopie neschopenky, záznam od policie atd.) a společně vyplní příslušné formuláře pojišťovny, či webové rozhraní, kde lze nahlásit pojistnou událost na pojišťovně on-line, případně dodá potřebné odkazy či formuláře.

 

Právní klinika EUCS

Klientovi na jeho žádost může být sjednána služba Právní Kliniky EUCS, která v sobě zahrnuje možnost konzultace jakéhokoli právního problému zdarma. Vymáhání pojistného plnění je zajišťováno bez průběžných plateb a nárok na odměnu vzniká pouze v případě úspěchu. Při řešení jiných právních problémů jsou klientovi zajištěny kapacity specializovaných advokátů a znalců a zvýhodnění jejich sazeb o 30 %. Finance srozumitelně zajišťuje součinnost na počátku řešení případu, později nastupují odborníci z EUCS.

Platba probíhá přímo na účet EUCS dle jimi dodané faktury.

 

Archivace produktové dokumentace

Finance srozumitelně s.r.o. ve spolupráci s Ivanou Hlavinkovou uchovávají naskenovanou dokumentaci na zabezpečeném úložišti.

Klient může ponechat veškerou smluvní dokumentaci k produktovému portfoliu ve správě Finance srozumitelně s.r.o. i fyzicky = šanon. Na základě jeho souhlasu a předávacího protokolu je produktová dokumentace u Finance srozumitelně s.r.o. průběžně shromažďována, a to včetně veškeré korespondence Klienta k daným produktům. Klient má možnost kdykoli na pobočku Finance srozumitelně s.r.o. nebo jiné odsouhlasené místo přinést dokumenty, které chce do produktové dokumentace zařadit. Současně má Klient právo si část nebo celou produktovou dokumentaci na základě předávacího protokolu odnést. Klientovi je zajištěna kontrola předmětné korespondence a v případě nejasností či nesrovnalostí je Financemi srozumitelně s.r.o. upozorněn a situace je ihned řešena. Kontrola korespondence může probíhat i na základě skenů na e-mail iva@ivahlavinkova.cz. Dokumenty, které je dle zákona Finance srozumitelně s.r.o. povinen pro Klienta uchovávat, jsou uchovávány zdarma.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Finance srozumitelně s.r.o. zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Administrace úvěrových produktů

Klient je Financemi srozumitelně s.r.o. kontaktován před termínem změny úrokové sazby úvěrů v produktovém portfoliu Klienta a současně je informován o aktuální situaci na trhu. Klientovi je předložena aktuální nabídka úrokových sazeb bank tak, aby měl Klient možnost zvolit si optimální řešení. Finance srozumitelně s.r.o. zastupuje Klienta při jednání s bankami i nebankovními institucemi v rámci vyjednávání lepších podmínek úvěru.

 

Evidence majetku a krizový plán

Klientovi je vypracován krizový plán pro rodinu pro případ nenadálé události, který obsahuje přehled a evidenci jejich významného movitého a nemovitého majetku, (dlouhodobých) pohledávek, závazků a souvisejícího finančního portfolia. Finance srozumitelně s.r.o. se zavazuje poskytnout svou asistenci v případě událostí spojených s výpadkem příjmu, sestavení evidence finančního majetku a ekonomických návrhů pro úspěšné vyřešení situace. Pro vypracování plánu je nutná spolupráce Klienta a předání přesných informací o majetku Financím srozumitelně s.r.o.

 

ČSSZ - kontrola důchodů od státu

Klientovi je připravena žádost o vystavení Informativního osobního listu důchodového pojištění a zjištění přehledu neevidovaných dob pro včasné dohledání jednotlivých nezaevidovaných časových výluk.

 

ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním

Následně podle spočtených očekávaných důchodů viz předchozí bod spočítáme a začneme vytvářet potřebné rezervy a případně doplníme pojištěním, dokud tyto rezervy nejsou k dispozici pro případné použití.

 

CENÍK SLUŽEB

  Basic Standard  VIP
Právní klinika EUCS lze lze lze
On-line finanční aktuality x x x
Hlášení pojistných událostí x x x
Služba optimalizace domácnosti x x x
Služba MyPlann x x x
Aplikace Finly x x x
Vstupy na herní večery Finance srozumitelně s.r.o. x x x
Zpracování finančního plánu x x x
Konzultace dle potřeby 1 hod. v ceně x x
Aktualizace finančního plánu dle potřeby   x x
Roční zhodnocení spolupráce   x x
Administrace úvěrových produktů   x x
ČSSZ - kontrola neevidovaných dob pojištění pro důchody   x x
ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním   x x
Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů     x
Snížený vstupní poplatek u investic     x
Archivace produktové dokumentace včetně šanonu     x
Správa finančního portfolia a tvorba finanční nezávislosti     x
Evidence majetku     x
Krizový plán     x
Měsíční paušál 200 Kč 500 Kč 700 Kč
       
Placené poradenství - osobní konzultace, posouzení a návrh řešení    1 500 Kč/hod.  
Zpracování dokumentace ke stávajícím  smlouvám, zpřehlednění složek 500 Kč/hod.  
Cestovní náklady   0 Kč/km  

 

V případě Vašeho zájmu o placené poradenství se můžete zaregistrovat zde:

 

Finance srozumitelně s.r.o.,

IČ: 07859376, se sídlem Žďár 87, 679 02

Spisová značka: C 110622 vedená u Krajského soudu v Brně s datem zápisu: 1. února 2019,

číslo účtu: 2201581402/2010,

jednatel Ivana Hlavinková, EFA